Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Veri ve Gizlilik Politikası

 1. AMAÇ

İspanya Veri Koruma Kanunu’nun amacı, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, özel hayatın gizliliğini korumak ve İspanya’da herhangi bir haksız eyleme karşı yükümlülükler getirmektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca bir veri güvenliği ve saklama politikası oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu politika ile kişisel verilerinizi koruyor ve muhafaza ediyoruz.

 1. KAPSAM

Tekce Legal Consultancy SA tescilli bir markadır ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir hukuk danışmanlık şirketidir. https://tekcevisa.com Tekce Legal Consultancy SA’ya aittir ve Tekce Legal Consultancy SA tarafından işletilmektedir.

Bu politikanın kapsamı Tekce Legal Consultancy SA ekibini ve https://tekcevisa.com ziyaretçilerini kapsar. Tekce Legal Consultancy SA tarafından oluşturulan ve gerçekleştirilen tüm eylemler bu politika ile bağlantılıdır.

Bu politika İspanya Veri Koruma Kanunu’na uygun olarak hazırlanmıştır ve tüm çalışanlarımız tarafından kabul edilmelidir. Tekce Legal Consultancy SA, tüm çalışanlarının, müşterilerinin ve ziyaretçilerinin bu politikaya uymasını beklemektedir. Şirket, bu politika hakkında temel bilgileri sağlar ve çalışanlara ilgili materyalleri sunar.

 1. TERIMLER SÖZLÜĞÜ

3.1. Tekce Legal Consultancy SA

Tekce Legal Consultancy SA bir uluslararası hukuk danışmanlığı şirketidir.

3.2. Açık Rıza

Verilerin işlenmesine ancak sınırlı ölçüde izin verilir. Veriler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulur ve özgür iradeye dayanır.

3.3. Anonimleştirme

Başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişiyle ilişkilendirilemeyen kişisel verilerin işlenmesidir.

3.4. Çalışanlar

Tekce Legal Consultancy SA ekibi.

3.5. Servis Sağlayıcı

Tekce Legal Consultancy SA’ya hizmet sağlayan üçüncü taraf kuruluşun çalışanları.

3.6. Müşteri / Ziyaretçi / Birey

Tekce Legal Consultancy SA tarafından kişisel bilgileri tutulan ve işlenen kişi.

3.7. Kişisel Veri / Kişisel Bilgi

Müşteriler/kişiler/ziyaretçiler hakkında telefon numarası ve e-posta adresi gibi tanımlanmalarını sağlayan bilgiler.

3.8. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Tamamen veya kısmen, kişisel verilerin otomatik olarak toplanması, değiştirilmesi, depolanması, kaydedilmesi, düzenlenmesi veya ifşa edilmesi.

3.9. Veri Sorumlusu

Tekce Legal Consultancy SA’nın hangi kişisel bilgileri tutacağına ve bunların nasıl saklanıp kullanılacağına karar veren kişiler.

3.10. Veri İşleyici

Veri Sorumlusu’nun yetkisi altında veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler.

3.11. Veri Koruma Yasası Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

3.12. Veri Koruma Yasası Kuruluşu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

3.13. Veri Koruma Kanunu

3/2018 sayılı İspanyol Veri Koruma ve Dijital Haklar Kanunu.

3.14. Politika

Tekce Legal Consultancy SA’nın Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

 1. GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

4.1. Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin işlenmesi, 3/2018 sayılı İspanya Veri Koruma ve Dijital Haklar Kanunu hükümleri uyarınca kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olarak toplanması, değiştirilmesi, depolanması, kaydedilmesi, düzenlenmesi veya ifşa edilmesi anlamına gelir.

Tekce Legal Consultancy SA olarak, çalışmalarımızı sürdürebilmek için, ziyaretçiler veya müşteriler hakkında belirli türde bilgileri toplamak ve kullanmak zorundadır. Kanun kapsamında Tekce Legal Consultancy SA Veri Sorumlusu olup hangi verilerin kullanılacağına karar vermektedir.

4.2. Veri Sorumlusu Temsilcisi

Veri Sorumluları Sicili kurulduğunda bir Veri Sorumlusu Temsilcisine ihtiyaç duyulacaktır. Bu temsilci, verilerin gizli tutulması, işlenmesi ve gerekli güvenlik adımlarının atılması konusunda uzman olmalıdır.

4.3. Veri İşleyici

Veri işleyicileri, Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Veri işleyiciler, Tekce Legal Consultancy SA’nın otoritesi altında faaliyet gösteriyor olmalıdır.

4.4. Sorumluluklar

Tekce Legal Consultancy SA ve Veri İşleyiciler, verilerin gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenmesi halinde gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Veri Sorumlusu olarak Tekce Legal Consultancy SA, bireyler ve Tekce Legal Consultancy SA arasındaki güven sürecini gözetir.

 1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Tekce Legal Consultancy SA’nın İspanya Veri Koruma Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin güvenliği ve işlenmesine ilişkin yasal sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar;

5.1. Açıklığa Kavuşturma Yükümlülüğü

Tekce Legal Consultancy SA, Veri İşleme sırasında ziyaretçi ve müşterilerini aşağıdaki hususlarda bilgilendirmekle yükümlüdür:

 • Veri Sorumlusunun Kimliği
 • Kişisel Verilerin Saklanma Nedenleri
 • Kişisel Verilerin Saklanmasının Hukuki Sebepleri
 • Kişilerin Hakları

5.2. Bilgilendirme Yükümlülüğü

Tekce Legal Consultancy SA, 3/2018 sayılı İspanya Veri Koruma ve Dijital Haklar Kanunu uyarınca ziyaretçileri ve müşterileri bilgilendirmekle yükümlüdür. Ayrıca, bilgi taleplerinin info@tekcevisa.com veya +34 951 23 59 59 üzerinden yerine getirilmesi gerekmektedir.

Özel talepler, kişiler tarafından elle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle yazılmalıdır.

5.3. Kişisel Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

Veri Sorumluları olarak Tekce Legal Consultancy SA, İspanya Veri Koruma Kanunu uyarınca gerekli güvenlik hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür.

5.4. Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Olma Yükümlülüğü

Tekce Legal Consultancy SA, İspanya Veri Koruma Kanunu uyarınca Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolmakla yükümlüdür.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

6.1. Kişisel Veri

Kişisel Veri olarak kabul edilen bilgiler; kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, sosyal güvenlik numarası, kimliği, e-posta adresi, telefon numarası, adresi, fotoğrafı, ödeme bilgileri ve benzeri verilerdir.

Tekce Legal Consultancy SA, bu verilerin ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bir kısmını üyelik koşulları nedeniyle saklamaktadır.

6.2. Özel Nitelikli Kişisel Veri

Özel Nitelikli Kişisel Veri olarak kabul edilen bilgiler; kişinin ırkı, etnik kökeni, felsefi inancı, siyasi düşüncesi, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkûmiyeti, cinsel hayatı ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

İspanya Veri Koruma Kanunu uyarınca, bu tür verilerin kişilerin rızası olmadan tutulması kesinlikle yasaktır. Veri Sorumluları olarak Tekce Legal Consultancy SA, yasalar tarafından belirtilmediği sürece bu tür Özel Nitelikli Kişisel Verileri asla talep etmez.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

7.1. Veri İşleme İlkeleri

Toplanan tüm veriler İspanya Veri Koruma Kanunu’na uygun olarak işlenmelidir.

 • Tekce Legal Consultancy SA, İspanya Veri Koruma Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında verileri işlemelidir.
 • Tekce Legal Consultancy SA şeffaf olmalı, dürüstlük kurallarına bağlı kalarak aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
 • Tekce Legal Consultancy SA, verileri yalnızca haklı nedenlerle işlemelidir. Bu nedenler yasal olmalı ve İspanya Veri Koruma Kanunu veya diğer yasal düzenlemelerde belirtilmelidir.
 • Veriler amaçla ilgili olmalı ve yalnızca bu amaçla sınırlı olmalıdır.
 • Tekce Legal Consultancy SA gerekli ölçekte veri işlemelidir. Orantı kuralını uygulamalı ve verilerin yalnızca gerekli olan kısmı işlemelidir.
 • Tekce Legal Consultancy SA, verileri yalnızca ihtiyaç duyulduğu sürece tutmalı (bkz. bölüm 9) ve gerekli süre geçtikten sonra verileri anonim olarak saklamamalıdır.

7.2. Veri İşlemenin Amaçları

Tekce Legal Consultancy SA, istenmeyen veya spam ileti göndermek için hiçbir müşteriden kişisel bilgi toplamaz ve kaydetmez. Verileri aşağıdaki gibi bazı amaçlar için işlemeyi hedefliyoruz:

 • Ad, soyad, e-posta adresi ve telefon numarası gibi kişisel ve iletişim verileri, web sitesi kaydı ve daha kaliteli iletişim için işlenir.
 • Demografik site veya uygulama tarama verileri, kullanıcı ilgi noktalarını analiz etmek ve toplamak için işlenir. Bu bilgiler; yeniden pazarlama, yeniden hedefleme ve iletişim gibi iş ve operasyonel faaliyetleri iyileştirmek için kullanılır.
 • Konum verileri, kullanıcı cep telefonlarından sitemizi ziyaret ederken izin verirse kullanılır. Konum verilerini konuma göre en yakın ofisleri göstermek için işlenir.

Veriler yukarıda belirtilen amaçlara ek olarak başka amaçlarla da işlenmektedir;

 • Tekce Legal Consultancy SA, iletişim verilerinin sağladığı her türlü soru ve talebi yanıtlayarak her müşteriyle ayrı ayrı ilgilenir.
 • Tekce Legal Consultancy SA, en son hizmetleri hakkında bilgilendirir.
 • Tekce Legal Consultancy SA, doğrudan pazarlama gerçekleştirir.
 • Tekce Legal Consultancy SA, gerektiğinde kişilerle doğrudan iletişim kurabilir.

7.3. Verilerin Hukuki Zeminde İşlenmesini Sağlama

Tekce Legal Consultancy SA tarafından kişisel veriler hukuka uygun olarak işlenirken aşağıdaki teknik tedbirler alınmaktadır:

 • Kişisel Verilerin kanuna uygun olarak işlenmesi ve saklanması için şirketler arası bir kurumun düzenlenmesi
 • Tüm Kişisel Veriler’in tutulacağı veri tabanı için teknik altyapının kurulması
 • Oluşturulan teknik altyapının ve sürecin denetlenmesi
 • Teknik prosedürlerin raporlanması ve inceleme dönemleri için gerekli prosedürlerin belirlenmesi

Tekce Legal Consultancy SA, kişisel verilerin hukuki zeminde işlenmesinde aşağıdaki hukuki güvenceleri almaktadır:

 • Tekce Legal Consultancy SA çalışanlarını kişisel bilgilerin yasal olarak işlenmesi konusunda eğitmek ve bilgilendirmek
 • Sözleşmelerde, yasal dosyalarda ve politikalarda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesine karşı önlem almak
 • Üçüncü taraf işleyicilerin ve ortakların kişisel veri işlemesini denetlemek
 1. KİŞİSEL VERİLERİ AKTARMA POLİTİKASI

8.1. Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarılması

Tekce Legal Consultancy SA, İspanya Veri Koruma Kanunu ve Veri Koruma Yasası Kurulu tarafından tanımlanan düzenlemelere uygun hareket etmekle yükümlüdür. Veri Sorumluları olarak Tekce Legal Consultancy SA, İspanya Veri Koruma Kanunu’na uymakla yükümlüdür.

Kişinin rızası olmadan hiçbir kişisel veri veya bilgiyi üçüncü taraf şirketlerle asla paylaşmayız. Ancak, İspanya Veri Koruma Kanunu ve diğer Anayasal Kanunlardan kaynaklanan yükümlülükler söz konusu olduğunda, verileri ilgili yargı, hükümet veya yasal organlara aktarabiliriz.

8.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Tekce Legal Consultancy SA, verileri işlenmek ve saklanmak üzere yurtdışına da aktarabilir. Kişisel Verileri alacak olan ülkenin gerekli koruma önlemlerini almış olması gerekmektedir. Tedbirler, Veri Koruma Kanunu Kurulu tarafından kontrol edilmelidir.

Gerekli önlemlerin yeterli olmaması durumunda, hem İspanya’dan hem de alıcı ülkeden Veri Sorumluları yazılı bir taahhütte bulunmalı ve Veri Koruma Yasası Kurulu onaylamalıdır.

8.3. Kişisel Veriler Hangi Kişi/Kuruluş Tarafından Alınmakta?

Yetkili kurum ve kuruluşlar: Kamu tüzel kişileri talep ettikleri takdirde Verileri alabilirler. Tekce Legal Consultancy SA müşteri programı TEKÇE, Kişisel Verileri almakta, saklamakta ve müşterilerin takibini yapmaktadır.

Bing, Google AdWords, Google Analytics, Yandex Metrica, Yandex Direct, Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram ve JivoChat gibi bazı üçüncü taraf yazılımları ve araçları, tarama deneyiminizi kolaylaştırmak için çerezlerden Kişisel Veriler toplar.

8.4. Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Önlemler

Teknik Önlemler

Tekce Legal Consultancy SA, Tekce Legal Consultancy SA tarafından yetkilendirilmiş olsa dahi, herhangi bir veri işleyen kişi ya da şirket tarafından Kişisel Verilere yetkisiz erişim ve kullanım olması halinde gerekli teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

İdari Önlemler

Tekce Legal Consultancy SA, verilerin nasıl ve ne amaçla aktarılması gerektiğine ilişkin iç politikalar oluşturmuştur. Verilerin hangi taraflara aktarılacağına da biz karar veririz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

9.1. Verilerin Belirli Süre İçin Korunması

İspanya Veri Koruma Kanunu’na göre, bilinen veya bulunan kişilerle ilgili her türlü bilgi kişisel veridir. Telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi tüm bilgiler Tekce Legal Consultancy SA tarafından güvenli bir şekilde kaydedilir ve saklanır.

Bu bağlamda Tekce Legal Consultancy SA, verileri elde ederken ve saklarken hukuka uygun davranmakla yükümlüdür. Veriler, muhafaza amacı (bkz. 7.2) bitene kadar saklanacaktır. Devlet yükümlülüklerine göre verilerin ortalama 2 yıl süreyle saklanması gerekmektedir.

Bu süre kanundan kanuna değişmektedir. Örneğin Vergi Usul Kanunu’na göre kayıt ve kimlik bilgilerinin 5 yıl süreyle saklanması gerekmektedir.

9.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Önlemler

Teknik Önlemler

Tekce Legal Consultancy SA, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır. Teknik önlemler olarak gerekli sistemler ve kontrol mekanizmaları kurulmaktadır.

İdari Önlemler

Kişisel Verilerin korunması konusunda çalışanlarımız arasında da farkındalık ve eğitim yaratıyoruz. Kişisel verilerin korunmasına yönelik bu tedbirleri denetlemekle yükümlüyüz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

10.1. Tekce Legal Consultancy SA’nın Veri Güvenliği Konusundaki Sorumlulukları

İspanya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verileri güvende tutma sorumluluğumuz bulunmaktadır. Aşağıdaki maddelerden sorumluyuz:

 • Kişisel Verilerin herhangi bir kanuna aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi,
 • Tedbirlerin düzenli olarak gözden geçirilmesi,
 • Kişisel Verilere herhangi bir sızmayı durdurmak için yeterli teknik ekipmanın sağlanması,
 • Herhangi bir sızma durumunda yetkili kurumların bilgilendirilmesi.

10.2. Kişisel Verilerin Güvende Tutulmasına İlişkin Önlemler

Kişisel Verileri güvende ve emniyette tutmak için güvenlik riski olan zamanlarda gerekli önlemleri alırız. Bu önlemler aşağıdaki gibidir;

Teknik ve İdari Önlemler

Kişisel Verilerin işlenmesi, aktarılması ve korunmasına ilişkin teknik ve idari tedbirler ilgili maddelerde tanımlanmıştır. Kanun gereği Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerin eline geçmesi ve sızdırılması halinde kişilerin korunmasına yönelik tedbirleri almakla yükümlüyüz.

Kişisel Verilerin Güvenliği İçin Önlemler ve Denetim

Veri kaydedicinin İspana Veri Koruma Kanunu ile sunulmasına ilişkin bir rapor hazırlarız. Kayıt cihazı periyodik olarak denetlenir ve rapor yetkili kişi veya kurula sunulur.

İzinsiz İfşa Durumunda Alınacak Önlemler

Tüm ifşa faaliyetlerini engellemek, gerekli önlemleri almak ve bir iç politika oluşturmakla yükümlüyüz. Herhangi bir yetkisiz ifşa durumunda, ifşa edilen kişiyi ve Veri Koruma Yasası Kurulu’nu bilgilendirmekle yükümlüyüz.

 1. BİREYLERİN HAKLARI

11.1. Kendi Kişisel Verilerine Erişim Hakkı

Bireyler, müşteriler ve ziyaretçiler herhangi bir ödeme yapmadan kişisel verilerine erişme hakkına sahiptir. Bireylerin yapabilecekleri:

 • Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Verilerin işlenmesi halinde operasyon hakkında bilgi talep etme,
 • İşleme amacını sorgulama ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğreme.

11.2. Kendi Kişisel Verilerini Değiştirme veya Silme Hakkı

Bireyler, müşteriler ve ziyaretçiler herhangi bir ödeme yapmadan kişisel verilerini değiştirebilir veya silebilir. Bireylerin yapabilecekleri:

 • Yanlış veya eksik bilgi olması durumunda Verilerin düzeltilmesini talep etme,
 • Bilgilerin saklanma amacının artık aktif olmaması durumunda Verilerin silinmesini talep etme,
 • Bu prosedürlerin üçüncü taraf işleyicilere bildirilmesini talep etme,
 • İşlenen verilerin otomatik sistemler tarafından analiz edilmesinden kaynaklanan olumsuz sonuçlara itiraz etme.

11.3. Kişisel Verilerin Güncellenmesi

Kişisel Verilerinize erişmek, değiştirmek veya silmek için bir talebiniz olduğunda aşağıdaki adreslerden bizimle iletişime geçebilirsiniz;

Telefon: +34 951 23 59 59

E-posta: info@tekcevisa.com

Kişisel görüşme veya mektup: C/El Montículo 8, 29631, Benalmádena Málaga, İspanya

11.4. Bireylerin Başvurusu ve Değerlendirme

Bireyler, işlenen verilerine erişim ve bu politikada tanımlı haklarının kullanımını talep edebilirler. Tekce Legal Consultancy SA bu iletişim olanaklarını yaratmaktadır. Tüm başvurular, İspanya Veri Koruma Kanunu’nun öngördüğünden daha fazla olmamak üzere kısa sürede yanıtlanır.

Bu kişiler, Tekce Legal Consultancy SA tarafından tanınan ve Veri Sorumluları Sicili tarafından ilan edilen temsilcilere başvurmalıdır. Veri Sorumlusu Temsilcisi, bu başvuruları Veri Koruma Kanunu Kurulu tarafından belirlenen herhangi bir ücret veya bedel talep etmeksizin 30 günü aşmayan kısa bir sürede sonuçlandıracaktır.

Bu süreci başlatmak için bireylerin başvurularını Veri Koruma Kanunu Kurulu tarafından belirlenen Veri Sorumlusu Temsilcisine göndermeleri gerekmektedir. Kurul tarafından başka bir yöntem belirlenene kadar başvurular mektupla yapılmalıdır. Kişi başvurusunu açık bir şekilde tanımlamalı ve resmi yazısını iadeli taahhütlü olarak aşağıdaki adrese göndermelidir:

C/El Montículo 8, 29631, Benalmádena Málaga, İspanya

Başvuru, Veri Sorumlusu Temsilcileri tarafından kabul edilir veya reddedilir ve yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılır. Başvurunun kabul edilmesi halinde talep Tekce Legal Consultancy SA tarafından yapılacaktır. Kusurun Tekce Legal Consultancy SA’ya ait olması halinde ödeme kişiye iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, cevabın yeterli bulunmaması veya verilen süre içinde cevap verilmemesi halinde 60 gün içinde cevap verildiğinden, kişi 30 gün içinde şikayet mektubu yazabilir.

 1. ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikası, Tekce Legal Consultancy SA tarafından işletilen mobil/web siteleri ve uygulamalar için geçerlidir. Çerezleri, ziyaretçilerimizin deneyimini geliştirmek ve onlara daha faydalı bir web ve mobil hizmet sunmak için kullanmaktayız.

Ziyaretçiler, tarayıcı ayarları aracılığıyla Çerezleri her zaman engelleyebilirler. Ancak, Çerezlerin engellenmesi veya sınırlandırılması ziyaretçilerin yaşadığı deneyimi etkileyebilir. Ziyaretçiler engelleme veya sınırlama yapmadıkları sürece Çerezleri kabul etmiş sayılırlar.

 1. POLİTİKANIN YAYIMLANMASI VE KORUNMASI

Gizlilik Politikasının en güncel versiyonu, verilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesini düzenleyecek ve burada mevcut olacaktır.

Veri ve Gizlilik Politikasında önemli değişiklikler yaparsak, değişikliklerin yürürlüğe girme tarihinden önce e-posta yoluyla veya Hizmette bir bildirim yayınlayarak sizi bilgilendireceğiz. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra hizmete erişmeye veya hizmeti kullanmaya devam ederek revize edilmiş Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.

 1. POLITIKANIN GÜNCELLENME SÜRESI

Veri uygulamalarımızdaki değişiklikleri yansıtmak için Gizlilik Politikasını revize edebiliriz. Herhangi bir değişiklik yaparsak, sizi web sitemizden ve e-posta ile bilgilendireceğiz. Değişiklikler en son güncelleme tarihinden sonra geçerli olacaktır.

 1. GEÇERLİLİK

Bu politika yayınlandığı tarihten itibaren mobil veya web sitesinden kaldırılıncaya kadar geçerli olacaktır.

 1. GÜVENLİK

Kişisel verilerinizin kazara kaybolmasını, kullanılmasını veya yetkisiz erişimini, değiştirilmesini veya ifşa edilmesini önlemek için teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri aldık. Ancak, internet veya mobil cihaz üzerinden hiçbir iletim veya elektronik depolama yöntemi %100 koruma sağlamaz.

Tekce Legal Consultancy SA, bu tür herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü açıkça reddeder.

 1. ULUSLARARASI VERİ TRANSFERİ

AEA veya İsviçre’de ikamet edenler için, sizden veya sizin hakkınızda edindiğimiz kişisel veri bilgilerinin, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere, bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar doğrultusunda AEA veya İsviçre dışında işlenebileceğini, aktarılabileceğini ve saklanabileceğini lütfen unutmayın.

Kullanıcılarımızın gizliliğini ciddiye alıyoruz ve bu nedenle, AB standartlarına uygun olarak yeterli düzeyde veri koruması sağlamak da dahil olmak üzere verilerinizi korumak için önlemler alıyoruz.

Bunlar arasında, tüm grup şirketlerinin AEA’dan işledikleri kişisel bilgileri Avrupa Birliği veri koruma yasalarına uygun olarak korumalarını gerektiren, grup şirketlerimiz arasındaki kişisel bilgi aktarımları için Avrupa Komisyonu’nun Standart Sözleşme Maddelerinin uygulanması yer almaktadır.

Üçüncü taraf hizmet ortaklarımız ve sağlayıcılarımız ile benzer uygun önlemleri uyguladık. Ayrıca, talep üzerine daha fazla ayrıntı sağlayabiliriz.

* Bu belge 9 Aralık 2022 tarihinde güncellenmiştir.